Algemene voorwaarden Carp Rig King

Definities

 1. Carp Rig King, gevestigd te Someren-Eind onder KvK nr. 81986440.
 2. Klant: degene met wie Carp Rig King een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Carp Rig King en klant samen.
 4.  Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Carp Rig King. 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Carp Rig King hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 2. Alle prijzen op die Carp Rig King hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Carp Rig King ten allen tijde wijzigen. 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Carp Rig King niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Carp Rig King gerechtig een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Carp Rig King. 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Carp Rig King zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Carp Rig King op de klant onmiddellijk opeisbaar. 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Carp Rig King, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Carp Rig King te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Carp Rig King gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 2. Carp Rig King roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Carp Rig King, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is.
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument het eerste product 
 • bij een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • zodra de consument bevestigd heeft da hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via service@carprigking.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformlier dat via de website van Carp Rig King, www.carprigking.nl, kan worden gedownload. 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Carp Rig King, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Carp Rig King indien de volledige bestelling wordt geretourneerd. 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Carp Rig King deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consunment, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Carp Rig King heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Carp Rig King kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Carp Rig King heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Carp Rig King. 3. Carp Rig King is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Carp Rig King te verrekenen met een vordering op Carp Rig King

Eigendomsvoorbehoud

1. Carp Rig King blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Carp Rig King op grond van wat voor met Carp Rig King gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 2. Tot die tijd kan Carp Rig King zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 4. Indien Carp Rig King een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Carp Rig King, het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2. Levering vindt plaats bij Carp Rig King, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Carp Rig King het recht om zijn verplichtingen op  te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Carp Rig King kan tegenwerpen.

Levertijd

1. De door Carp Rig King opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Carp Rig King. 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Carp Rig King niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan niet de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Carp Rig King niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Carp Rig King, bij gebreke waarvan Carp Rig King niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Carp Rig King tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Carp Rig King geleverde producten en/of diensten

Klachten

1. De klant dient een door Carp Rig King geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Carp Rig King daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 3. Consumenten dienen Carp Rig King uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Carp Rig King in staat is hierop adequaat te reageren. 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Carp Rig King gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Carp Rig King 2. Het is e verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Carp Rig King ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Carp Rig King een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen dei zij op grond van die overeenkomst aan Carp Rig King verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Carp Rig King

1. Carp Rig King is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 2. Indien Carp Rig King aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst 3. Carp Rig King is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 4. Indien Carp Rig King aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Carp Rig King vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Carp Rig King toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Carp Rig King niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Carp Rig King in verzuim is. 3. Carp Rig King heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Carp Rig King kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Carp Rig King in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Carp Rig King kan worden toegerekend in een van de wil van Carp Rig King onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Carp Rig King kan worden verlangd. 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Carp Rig King 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Carp Rig King er weer aan kan voldoen. 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 5. Carp Rig King is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijzigingen van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Carp Rig King is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd. 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Carp Rig King zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Carp Rig King. 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 8:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Carp Rig King bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Carp Rig King is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen; tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Opgesteld op 26 februari 2021
Scroll naar boven

Hoppa! Lekker bezig!